Design av oppgaveformat til nasjonale prøver i matematikk

 

Nasjonale prøver gjør undervisningen i norske skoler bedre

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. dette gjøres ved å måle hvor godt elevene kan kompetansemålene i læreplanen. Informasjonen fra prøvene danner grunnlag for vurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Noen av kompetansemålene i den nye læreplanen i matematikk for realfag, er at eleven skal forstå og tolke organisert visuell informasjon som diagrammer. 

Hvilket problem trengte Utdanningsdirektoratet hjelp til å løse?

Utdanningsdirektoratets nye prøve- og eksamensløsningen manglet oppgaveformat som lot elevene tegne diagrammer som del av besvarelsen, dermed klarte ikke skolene måle elevenes  ferdigheter i statistikk. Her kom jeg og mitt team inn i bildet. Vår oppgave gikk ut på å kartlegge hvilke oppgaveformat som manglet, for deretter å utvikle og designe disse – i tett samarbeid med fagmiljøene.

Mestringsnivå og mestringsbeskrivelser

Elevene skal klare gjøre følgende:

  • lese av og lage enkle tabeller og søylediagrammer
  • bearbeide informasjon i tabeller og diagrammer
  • tolke og presentere tallmateriale i tabeller og diagrammer 


 

 

Hvordan måle at 5. klassinger klarer tolke og forstå diagrammer?

  1. Ved å be de sette navn på søylene, sektorene eller linjene – i et diagram.
  2. Ved å be de sette verdi på søylene, sektorene eller linjene – i et diagram.
  3. Ved å be de sette verdi på søylene eller linjene – i et gruppert diagram.

1. Elevene setter navn på søylene i et søylediagram.

For å engasjere og motivere barna er det viktig å gi de visuell tilbakemelding på handlinger de utfører/valg de tar. I dette tilfellet fokuserte vi på nedtrekks menyen.

Den visuelle endringen som skjer når barna har valgt et navn fra nedtrekksmenyen fungerer som en bekreftelse på handlingen de har gjort, I tillegg til at de øyeblikkelig skjønner hvordan oppgavetypen fungerer. Noe som igjen gir følelse av mestring. Blyant ikonet sikrer at de ikke føler stress, fordi det viser at de kan forandre avgitt svar om de ønsker.

Klikkbar prototype – slik kan oppgaveformatet brukes sammen med tekst i en oppgave

Brukerreise: Søyle 1 skal hete Kvikk-lunsj, søyle 2 gir du først navnet Lohengrin. Deretter forandrer du det til Daim.

2. Elevene setter verdi på søylene i et søylediagram.

3. Elevene setter verdi eller navn på søylene i et gruppert søylediagram.

Skisser som ikke kom videre..